21 Haziran 2011 Salı

ENGELLİ AİLELERİ EĞİTİM, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (ENAD) TÜZÜĞÜDERNEĞİN ADI: 
ENGELLİ AİLELERİ EĞİTİM, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
DERNEĞİN KISA ADI: 
ENAD
DERNEĞİN ADRESİ: 
İlkiz Sokak. Akanay İşhanı. 18/21 Sıhhıye /ANKARA
DERNEĞİN AMACI: 
Engelli Aileleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği mensupları arasında ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve özel eğitim alanlarında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek.
DERNEĞİN FAALİYETLERİ:
Dernek, faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için aşağıda yazılı hususları yapar ve yerine getirir.
1. Engelli Aileleri Eğitim,Kültür ve Dayanışma Derneğine üye olanların eş ve çocuklarının ruh ve beden sağlığını korumak.
a) Özel doktorlar, kliniklerle ve özel eğitim merkezlerinle anlaşma yaparak dernek üyeleri eş ve çocuklarını muayeneleri, tedavi ile cerrahi protezlerini tenzilatlı yaptırmak ve özel eğitimlerini sağlamak.
b) Derneği mali imkanları müsait olduğu taktirde üyeler eş ve çocuklarının her türlü sağlık ve eğitim hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla klinik açmak mülk edinmek her türlü tıbbi malzemeler ve ambulans almak,hizmete sokmak
c) Ücretli veya ücretsiz branşlarına göre maddi imkanlar dahilinde Psikolog,Özel Eğitimci , Çocuk Gelişimci , Fizyoterapist,Sosyal Hizmet Uzmanı,Hizmetli tutup ücretlerini dernekçe ödemek.
2. Okul çağındaki çocuklar için kurs,yurt,dershane, özel eğitim merkezi açmak
3. Afete uğrayan üyelerine maddi imkanlar dahilinde yardımda bulunmak
a) Üyeleri ile eş ve çocuklarını anayasa ve yasalardan doğan haklarını korumak,bunun içinde gerekirse avukat tutmak.Diğer problemlerinin çözümü için de,ilgili kuruluş ve makamlar nezdinde teşebbüse geçmek,
b) Üyeleri istirahatini temin etmek için lokal açmak ve çalıştırmak.
c) Ekonomik, sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlayacak biçimde üyelerin, aile bireylerinin ve yakınlarının hoşça vakit geçirmeleri için gerekli ortamı sağlayacak çalışmalar yapar. Moral geceleri düzenler(konser,tiyatro,müsamere, yemekli gece ,gezi ve piyango vs...)Tatil organizasyonları hazırlar çeşitli etkinlikleri tertipler.
d) Amacına uygun salon toplantıları yapılmasını organize eder.
e) Amacına uygun broşür ve bülten ve benzeri yayınlar çıkartır.
f) Üyelerin gereksinimlerini karşılamak üzere “SANDIK ” kurar
g) Amaçlarına uygun gördüğü gayri menkulleri, satın alır veya yaptırır, gerekirse ihtiyaç fazlasını satar kiralar, kiraya verir, devreder. Amacına uygun olarak üyelerin ihtiyaçları için dernekler yasasının verdiği hak ve yetkileri kullanarak çalışma yapar.
h) Satın aldığı, yaptırdığı,kiraladığı gayri menkullerin işletmelerini Özel Eğitim Merkezine devrede bilir,kiraya verebilir, çalıştırma hakları verebilir.
i) Engellilerin meslek edinecekleri,üretime yönlendirilecekleri,terapi ve
rehabilitasyon hizmeti alacakları,ailelerinin ölümünden sonra yaşamlarını
devam ettirebilecekleri, Engelliler Yaşam Merkezi ‘nin ülkemiz engellilerine
kazandırılması ve bu merkezlerin ülke genelinde yaygınlaşması için çalışmalar
yapar.
j) İş atölyeleri ihtas etmek sureti ile geçimlerinin sağlanmasına yardımcı olmak.
k) yurt dışındaki aynı amaçla kuruluşlarla işbirliği yapmak.
l) Engellilerin istihdamına yardımcı olmak üzere tarımsal meslekleri kapsayan rehabilitasyon ve iş merkezlerini açmak.
m) Dernek elde ettiği gelirlerin % 80 ‘ini amaçları doğrultusunda harçar.
İktisadi işletme ve vakıf kurarak Engelliler Yaşam Merkezinin hayata geçirilmesini,yaşatılmasını sağlar.
DERNEK KURUCULARIN ADI SOYADI MESLEKLERİ TABİYETLERİ DOĞUM YERİ VE TARİHLERİ BABA ADI VE İKAMETGAHLARI.
Adı Soyadı   Baba Adı   D.Yeri Tarihi  Mesleği  Uyruğu  İkametgâh
1. Salih SEZGİN Şaban İzmit 22.08.1961 İşçi T.C. Oğuzlar Mah.İlke 91Sit A-43/1 ETİMESGUT
2. Perihan KARA Hulusi Sarıkamış 10.12.1955 Emekli T.C. Fatih Mah.Mehmet Akif Ersoy Cad.42-4
3. Mürüvvet GENÇ Necip Bala 10.09.1956 Ev Hanımı T.C. Üç şehitler cad.46100 Ada Atatürk sit.18/K ERYAMAN
4. Nazife AKIN Bekir Sami Ankara 1953 Ev Hanımı T.C. Özar blokları A/1No-2 ERYAMAN 5.Etap
5. Şükrüye ÖZDEN Cafer Ayaş11.01.1965 Ev Hanımı T.C. Klima Blokları 206.sok 4. Etap ERYAMAN
6. Ayşe SEZGİN Kazım İzmit 10.06.1969 Ev Hanımı T.C. Oğuzlar Mah.İlke 91Sit A-43/1 ETİMESGUT
7. Fatma COŞKUN İsmail Ilıç 01.08.1958 Ev Hanımı T.C. Toptancı sok.1/blok 2/3 Fatih/SİNCAN
MADDE 6, Derneğin çalışma biçimi:
Dernek çalışmalarını gerçekleştirmek için kendi etkinlikte bulunabileceği gibi, çalışma grupları, komisyonlar, bilirkişi ve danışma kuralları kurar, yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla iş birliği yapar.
MADDE 7, Üyelik, üyelikten çıkarma ve çıkarılma:
A.Dernek amaçlarını benimseyen, dernekler kanununun ön gördüğü koşullarlı taşıyan giriş aidatı ve genel kurulca belirlenecek üyelik aidatı ocak ayı içinde ödemeyi kabul eden herkes, yazalı olarak üyelik talebinde bulunabilir.
B.Üyelik talebinde bulunan aday üye, başvuru tarihinden itibaren, seçme-seçilme hakkı bulunmaksızın derneğin çalışmalarına istediği gibi katılır. Yönetim kurulu başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde aday üyenin durumunu değerlendirir. Kararını aday üyeye yazlı olarak bildirir.
C.Yönetim kurulu aday üye ile ilgili; onur üyeliğine yada asil üyeliğe kabul veya talebin reddi kararı verebilir.
D.Yönetim kurulu asıl üyeliğe kabul kararını bütün üyelerin katıldığı toplantıda oy birliği ile diğer kararları katılanların oy çokluğu ile alır.
E.Yönetim kurulu, asil üyeliğe kabul karar verirken; aday üyenin dernek çalışma alanlarında bilgi ve deneyim sahibi olmasını, derneğin çalışma alanlarında proje ve düşünce üretme ve politika oluşturma niteliklerine katkıda bulunabilirliğini göz önünde bulundurur.
MADDE 8, Üyelikten çıkma ve çıkarılma:
A.Her üye, yazılı olarak başvurmak suretiyle üyelikten çıkarlabilir.
B.Üyelikten kendi istekleri ile ayrılan asıl üyeler, (varsa) eski borçlarını beş katı olarak ödeyerek yeniden üyelik başvurusunda bulunabilirler.
C.Üyelikten kendi istekleriyle ayrılanlar, dernek veya bağlı kuruluşlardan hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
MADDE 9,
A.Durumu, karakteri ve çalışmaları bakımından dernek tüzüğü ve amacına uygunluğunu yitirenler, yönetim ve denetim kurallarının yapacağı ortak toplantıda, tam üye sayısının 3/4 ‘ünün kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
B.Yıllık aidatını yazılı uyarıya rağmen süresi içinde ödemeyenler yönetin kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Derneğin organları:
MADDE 10, Derneğin organları şunlardır:
A. Genel kurul
B. Yönetim kurulu
C. Denetleme kurulu
D. Çalışma grupları
MADDE 11, Genel kurul:
Dernek genel kurulu, derneğin en üst ve yetkili organıdır.
A. Genel kurul derneğin asıl üyelerinden oluşur.
B. Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki biçimde toplanır.
C. Olağan genel kurul toplantısı, üç yılda bir kez kasım ayı içinde,yönetim kurulunun çağrısıyla yapılır.
D. Olağan üstü genel kurul toplantısı, yönetim kurulu kararı, denetleme kurulu veya genel kurula katılma hakkı olanların 1/5’inin yazılı talebi üzerine yönetim kurulunun çağrısıyla yapılır.
E. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantı çağrılarının, üyelere toplantı tarihinden en az bir ay önce bildirilmesi zorunludur.
MADDE 12, Genel kurulun toplantıya çağrılması:
Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, toplantı tarihinden en az 15 gün öne saati, yeri, gündemi, bir gazetede ilan edilerek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da bildirilir.
A. İlk toplantı ile ikici toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
B. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, durum geri bırakılma sebepleri de belirtilerek ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.
C. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
MADDE 13, Toplantı yeter sayısı:Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.
MADDE 14, Toplantının yapılış usulü:
Genel kurul yapılan çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunun düzenleyeceği listedeki adlarının önüne imza atmak suretiyle toplantı salonuna girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanamazsa durum bir tutanakla tespit edilir.
A. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
B. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir divan başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazman seçilerek toplantı divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanlar birlikte imzalar. Toplantı sonunda tutanaklar ve bütün belgeler yeni yönetim kuruluna teslim edilir.
MADDE 15, Toplantıda görüşülecek konular:
Genel kurulda esas olarak, yalnız gündemdeki konular görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1/10’unun görüşülmesini istediği konularda gündeme alınır.
MADDE 16, Genel kurul görev ve yetkileri:
Aşağıda yazılı konular genel kurulca görüşülerek karara bağlanır:
A. Yönetim ve denetleme kurulları tarafından sunulan faaliyet raporları, bilanço gelir-gider hesapları, tahmini bütçeyi görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek veya ilgiler hakkında gereğinin yapılamasına karar vermek.
B. Dernek tüzüğünü değiştirmek.
C. Dernek için gerekli taşınmaz malların satılması veya satın alınması için yönetim kuruluna yetki vermek.
D. Derneğin çalışma alanıyla ilgili kurulan federasyonlara katılması ve ayrılması, uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması.
E. Derneğin feshedilmesi.
F. Yönetim ve denetim organlarının seçilmesi.
G. Yönetim kurlu başkan ve üyelerinin kendi görevleri ile ilgili olarak alacağı ücreti belirlemek, personele veya yönetici olarak dernek ve yan kuruluşlarında çalıştırılacak yönetim kurulu üyelerine verilecek maaş, yolluk, ücret, sosyal yardım v.b.nin alt ve üst sınırlarının belirlenmesi ile bu kararların uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
H. Mevzuatça veya dernek tüzüğünce genel kurula yüklenen diğer görevler.
MADDE 17, Yönetim kurulu:
Genel kurulca yapılacak oylamalardan; yönetim ve denetim organlarının seçimi gizli oyla, tüzük değişikliği ve derneğin feshine ilişkin kararlar, toplantıya katılan üyelerin2/3’ünün oyu ile diğer bütün kararlara ilişkin oylamalar oy çokluğu ve işarı oylama yönetimi ile yapılar. Oylamada eşitlik bulunması halinde oylama biçiminin tespiti genel kurula bırakılır.
MADDE 18, Yönetim kurulu:
Yönetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üye olmak üzere, üç yıllık bir süreyle genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu asil üyeliklerinin boşalması durumunda, yönetim kurulu kararı ile listedeki yedek üyeler sırları takip edilmek suretiyle çağırılırlar. Yedek üyelerin tamamının çağrılmasından sonra asil üye sayısı salt çoğunluğunun altına düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.
A. Genel kurulca seçilen yönetim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde kendiliğinden toplanır. Bu toplantıda, kendi içinde bir genel başkan, bir genel sekreter, bir mali sekreter seçer. Yeteri kadar yeni sekreterlik oluşturabilir.
B. Yönetim kurulu, genel kurula karşı sorumludur. Derneği idare, kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Yönetim kurulu bu bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine devredebilir. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu kararına dayanmayan faaliyetlerinde bizzat sorumludurlar. Derneği borçlandırıcı her türlü işlem ve taahhüt, genel başkan. Genel sekreter ve mali sekreterden en az ikisinin imzasını taşımalıdır. Bunun dışındaki tek imza ve yapılan her türlü borçlandırıcı işlem ve taahhüt derneği bağlamaz.
C. Yöneyim kurulu ayrıca bir davete gerek olmaksızın ayda bir kez toplanır. İşin hal ve icabı gereği veya geciktirilmesinde sakınca bulunan durumlarda yönetim kurulu her zaman olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıda yalnızca toplantıyı gerektiren konu görüşülür.
D. Yönetim kurulu, salt çoğunlukla toplanır, toplantıda bulunanların salt çoğunluğuyla karar alınır.
E. Mazeretsiz veya üç kez üst üste yönetim kurulu toplantısına katılmayan veya bir yıllık çalışma döneminde toplantıların 1/3’üne katılmayan üye istifa etmiş sayılır.
MADDE 19, Yönetim kurulunun görevleri:
Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
A. Kanun ve tüzük hükümlerine, genel kurulca kabul edilen karar , bütçe, programlara göre çalışmak
B. Faaliyet raporu, kesin hesap, gelir-gider, bilanço raporları hazırlayarak genel kurula sunmak.
C. Genel kurulun verdiği yetki ile yönetmelik ve genelgeler hazırlamak.
D. Genel kurulun verdiği yetki ile menkul değerler. Taşınmaz mallar edinmek, satmak, kiralamak kiraya vermek, işletmek veya satın almak. Dernek için her türlü demirbaş almak, satmak, ıskat etmek.
E. Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak.
F. Kanunla öngörülen defteri tutmak.
G. Dernekte ve yan kuruluşlarında çalıştırılacak personeli tespit etmek, işine son vermek, verilecek ücret ve sosyal yardımları belirlemek.
H. Dernek yararına konser, piyango v.b. etkinlikler düzenlemek, lokal, kültür merkezi, sanat galerileri v.b. yerler açmak ve işletmek.
İ. Yönetim kurulu kararı ile işlerin gerektirdiği miktarda parayı kasada bulundurmak.
J. Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak.
MADDE 20, Genel başkanın görev ve yetkileri:
A. Derneğin tüzel kişiliğini temsil etmek.
B. Derneğin yönetim kuruluna başkanlık etmek.
C. Dernek adına basın toplantısı yapmak, açıklamalarda bulunmak.
D. Yazışmalarda ilgili sekreterle birlikte imza atmak.
E. Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak.
MADDE 21, Genel sekreterin görevleri:A. Derneğin iç ve dış bütün yazışmalarını yapmak.
B. Derneğin iç düzenini sağlamak.
C. Genel başkanın yokluğunda yönetim kuruluna başkanlık etmek ve genel başkana vekalet vermek.
D. Yönetim kurulu gündemini hazırlayarak üyelere duyurmak.
E. Dernek bünyesine ve yan kuruluşlarında çalıştırılanların özlük işlerini yürütmek.
F. Genel başkanın ve yönetim kurulunun verdiği diğer görevleri yapmak.
MADDE 22, Mali sekreterin görevleri:A. Derneğin muhasebe işlerini yapmak.
B. Derneğin aylık gelir-gider tablolarını hazırlayarak aylık olağan toplantılarda görüşülmek üzere genel başkana sunmak.
C. Derneğin gelirlerini toplamak, harcamaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak.
D. Dernek hesaplarını her zaman iç ve dış denetime hazır tutmak.
E. Genel kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlamak.
F. Yönetim kurulunun bilgisi dışında kasada yüz (100) TL.’dan fazla para bulundurmamak.
MADDE 23, Denetleme kurulu:
Denetleme kurulu, üç asil üç yedek üyeden oluşmak üzere üç yıllık bir süre ile genel kurulca seçilir. Denetleme kurulu üyeleri seçimi izleyen üç gün içinde kendiliklerinden toplanarak aralarından bir başkan seçerler. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler sırasına göre çağrılmak üzere tamamlanır. Denetleme kurulu üyeleri denetlemeden dolayı ücret alamazlar ancak görevleri nedeniyle yaptıkları masraflar dernekçe karşılanır.
MADDE 24, Denetleme kurulunun görevleri:
A. Dernek ve yan kuruluşlarının bütün işlem ve hesaplarını denetlemek, defteri kontrol etmek.
B. Üç yıllık yönetim ve mali denetim veya gelir-gider, bilanço inceleme raporlarını genel kurula sunmak.
C. En az altı ayda bir yönetim kuruluna denetim ve inceleme raporu sunmak.
D. Dernek defterlerinin usule uygun tutulup tutulmadığını, dernek gelen-giden evrak ve her türlü belgelerinin, banka hesaplarının, kasada bulunan nakit para ve kıymetli evrakın düzenli olup olmadığını, harcamaların usule uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek.
E. Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
MADDE 25, Denetleme kuruluna belge ve bilgi verme zorunluluğu:Yönetim kurulu, denetleme kurulunun araştırma yapmak istediği konu ilgili sözlü yada yazılı bilgi vermek ve gerekli belgeleri sağlamakla yükümlüdür. Derneğin ve yan kuruluşlarının bütün personel ve organları, denetleme kuruluna bilgi vermek ve yardımcı olmak zorundadır
MADDE 26, Çalışma grupları:
Çalışma grupları, yönetim kurulu üyelerinden birinin başkanlığında dört aday üye, asil üye veya onursal üyeden oluşur. Çalışma gruplarının çalışma alanları dernek amacı ve çalışma konuları ile sınırlıdır. Çalışma gruplarının oluşturulmasına yönetim kurulu karar verir. Çalışma grubunun etkinlikleri ile ilgili harcamalar yönetim kurulu kararı ile çalışma gurubunun başkanının birinci derecede sorumlu olduğu bütçe esaslarına göre aktarılacak para ile yapılır. Sürekli çalışma grupları aylık, geçici çalışma grupları çalışma bitiminde hazırlayacakları raporu yönetim kuruluna sunarlar.
MADDE 27, DERNEĞİN ŞUBESİ:
Dernek; gerekli görülen yerlerde genel kurul kararı ile şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verin en az üç kişilik kurcular kurulu, dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülkiye amirliğine verir.
a) Şube genel kurulu:
Şubeye kayıtlı üyelerin iştiraki ile üç yılda bir merkez genel kurulundan en az iki ay önce toplanır. Toplantının günü yeri ve saati gündemi şube yönetim kurulunca kararlaştırılır üyelere bildirilir.
b) Şube genel kurulunun görev ve yetkileri:
5 asil 5 yedek üyeden yönetim kurulu üç asil üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulu üyesini ve genel merkez genel kurulda şubeyi temsil edecek 5 delegeyi gizli oyla seçmek şube yönetimi faaliyetlerini inceleyip karara bağlamak aynı şekilde denetim kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak tahmini bütçeyi kabul etmek.
c) Şube organları:
1.) Genel kurul
2.) Yönetim kurulu
3.) Denetim kurulu
MADDE 28, DERNEĞİN GELİRLERİ:1. Üye aidatları
2. Dernekçe yapılan yayınlar tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil,konser, spor yarışmaları ve konferanslardan sağlanan yardımlar.
3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
4. Bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre uygun olarak toplanan bağış ve yardımlar ve üyelerin girişinde genel kurulca tespit edilen alınacak olan 5-YTL giriş ücreti
5. Menkul kıymetlerden ve gayrimenkullerden sağlanan gelir
6. Dernek üyelerinin eser ve imalatının satışlarından paylar
7. Banka, faiz ve ikramiyelerden sağlanacak gelirler
8. Tahsildar vasıtası ile tahsil olunacak gelirlerden ibarettir.
MADDE 29, DERNEĞİN GİDERLERİ:1. Personel giderleri
a) Ücretler
b) Yolluklar
c) Sosyal yardımlar
d) Pirim ve ikramiyeler
2. İdari giderler
a) Kira
b) Aydınlatma
c) Yakacak
d) Kırtasiye
e) Demirbaş
f) Noter ve mahkeme borçları
g) P.T.T
3. Muhtelif giderler
a) Üst kuruluş hissesi
b) Temsil ve ağırlama harcamaları
c) Sigorta
d) Vergiler, harcamalar, resimler, cezalar
e) Düşünülmeyen giderler
MADDE 30, DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ:Dernek aşağıda yazılı biçimde borçlanır:
a) Alım satım sözleşmesi yapmak, hizmet sözleşmesi yapmak, kira sözleşmesi yapmak, eser sözleşmesi yapmak, karz akdi yapmak.
b) İpotek, gayri-menkul veya menkul mal rehini
c) Kambiyo senetleri v.b. yasa ve mevzuatın kendisine tanıdığı her türlü usulde borçlanır.
MADDE 31, DEFTER VE KAYITLAR:
Dernekler aşağıda yazlı defterleri tutarlar.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve bu kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye kayıt defteri: derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarı bu deftere işlenebilir.
3) Evrak kayıt defteri: gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta gelen veya giden evraklar çıktısı alımak suretiyle saklanır
4) Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme hesabı defteri: Dernek adına alınan gelir ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı belgesi kayıt defteri (EK-10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin 1,2,3, ve 6.cı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2) Yevmiye defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu madde sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler birinden veya noterden onaylı olması zorunludur.
MADDE 32, DERNEĞİN GELİRLERİNİN TOPLANMASI VE GİDERLERİNİN YAPILAMASINDA USUL:
Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve gidereler harcama belgesiyle yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgesi ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.
Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.
MADDE 33, Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi:Dernek tüzel kişiliği, aşağıdaki hallerden biri ile son bulur:
A. Dernek genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir, bunun için genel kurula katılma hakkı bulunanların en az 2/3’ünün toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlamazsa ikinci toplantıda 2/3 çoğunluk aranmaz. Ancak derneğin feshi kararının toplantıya katılanların 2/3’ü tarafından verilmesi zorunludur. Şu kadar ki ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı yönetim ve denetim kurulu tam üye sayısının iki katından az olamaz. Durum, yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine beş gün içinde yazı ile bildirilir.
B. Dernek, Dernekler yasası ve ilgili uygulama yönetmeliğinde belirtilen nedenlerle kendiliğinden dağılmış sayılır.
C. Dernek, dernekler kanunu veya diğer kanunlarda öngörülen durumlarda mahkeme kararıyla kapatılabilir.
D. Fesih, kendiliğinden dağılmış sayılma durumlarında, derneğin mal varlığı ve alacaklarının kimlere bırakılacağına genel kurul karar verir. Fesih kararının alındığı genel kurul toplantısında üç kişilik bir tasfiye kurulu oluşturulur. Tasfiye kurulu, derneğin bütün mal varlığını inceler, borçlarını öder, artan mal varlığını genel kurulca belirlenecek kuruma devreder.
YENİ MADDE 34, Son hükümler:
A. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, kendi görevleri ile ilgili olarak genel kurulun belirleyeceği ücreti, kendi görevleri dışında dernek ve yan kuruluşlarında fiilen çalışmaları halinde 657 veya 4857 sayılı kanunlar kapsamında bir işte çalışıyorlarsa yönetim kurulunun belirleyeceği ücreti, aksi halde 4857 ve 506 sayılı kanunlara göre işçi statüsünde yönetim kurulunun belirleyeceği ücreti alırlar.
B. Dernek ve yan kuruluşlarında istihdam edilecek personelin çalışma şekli ve şartları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.
C. Derneğe giriş aidatı 50 TL.’dır. Derneğin üyelik aidatı yıllık 120 TL.’dır. Genel kurul üyelik aidatını on katına kadar arttırmaya, yarısına kadar azaltmaya yetkilidir.
MADDE 35, Bu tüzükte yer almayan konularda dernekler kanunu ve bu kanunun uygulama usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik hükümleri uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder